VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

2. 8. 2021

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti:

 

MSC MetPro a.s., IČ 241 24 231,

se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4,

zapsaná v OR vedeném u MS v Praze pod sp. zn. B 17234

(dále jen "prodávající").

 

 

1. Obecná ustanovení

1.1.   Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní a rámcové smlouvy o prodeji zboží prodávajícího uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále též "kupní smlouva"). Kupujícím je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, jež nakupuje zboží od prodávajícího výlučně za účelem svého podnikání (nikoli jako spotřebitel ke konečnému užití). VOP jsou součástí kupní smlouvy výlučně v případech, kdy prodávající vystupuje na straně prodávajícího.

1.2.   Odchýlit se od těchto VOP lze pouze na základě písemné dohody mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy nebo samotnou kupní smlouvou.

1.3.   Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí veškerá ujednání těchto VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě, či písemně dohodnutá před uzavřením smlouvy mají přednost před zněním těchto VOP.

1.4.   Tyto VOP lze měnit pouze písemnou dohodnou smluvních stran.

1.5.   Kupní smlouva je uzavřena doručením podepsaného písemného potvrzení objednávky (kupní smlouvy) kupujícím prodávajícímu, pokud se strany nedohodly jinak.

 

2. Podmínky dodávek

2.1.   Výklad obchodních ustanovení v těchto VOP nebo ve smlouvě bude vždy učiněn v souladu s pravidly obsaženými v Mezinárodních pravidlech pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – INCOTERMS 2020. Pakliže kupní smlouva nestanoví jinak, řídí se kupní smlouva a tyto VOP podmínkou EXW.

2.2.   Zboží se považuje za dodané kupujícímu v okamžiku, kdy je mu umožněno zboží převzít a nakládat s ním. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu přístup ke zboží na místě určeném v kupní smlouvě. V případě, že místo není v kupní smlouvě výslovně určeno, považuje se za místo předání zboží provozovna prodávajícího na adrese MSC MetPro a.s., Frýdecká 443, 719 00 Ostrava.

2.3.   Prodávající je oprávněn dodat zboží v dílčích dodávkách, nebo i před dohodnutou dodací lhůtou, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

2.4.   Dodání zboží s množstevní tolerancí 5 % se považuje za splnění dodávky.

2.5.   Pokud kupující nepřevezme zboží včas, prodávající písemně vyzve kupujícího k opětovnému převzetí zboží a stanoví dodatečnou lhůtu. Pokud ani po uplynutí této dodatečné lhůty kupující zboží nepřevezme, považuje se za splněnou povinnost prodávajícího dodat zboží. K tomuto dni je prodávající oprávněn:

a) požadovat po kupujícím zaplacení kupní ceny,

b) odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinému zájemci a požadovat od kupujícího náhradu škody ve výši rozdílu mezi dohodnutou cenou a cenou, za kterou bylo zboží skutečně prodáno,

c) nakládat se zbožím na účet kupujícího, popřípadě zboží na žádost kupujícího a jeho náklady po dobu maximálně 30 dnů uskladnit. Toto ujednání neovlivňuje povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za zboží.

2.6.   Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) kupující podstatně poruší kupní smlouvu nebo VOP,

b) odsouhlasené stroje a nástroje nebudou pro účely plnění smlouvy k dispozici,

c) z chování kupujícího nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, zejména že nebude schopen zaplatit kupní cenu,

d) je-li kupující v prodlení s platbou za již dříve dodané zboží, a to i za zboží dodané na základě jiných uzavřených kupních smluv.

 

3. Úhrada kupní ceny

3.1.   Cena za zboží je stanovena kupní smlouvou.

3.2.   Podkladem pro platbu za dodané zboží je daňový doklad – faktura. Plátce faktury je kupující.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího vystavení, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Faktura je doručována kupujícímu elektronicky na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu, pokud není dohodnuto jinak.

3.3.   Údaje na faktuře zahrnují alespoň: číslo faktury, název, sídlo a IČO prodávajícího a kupujícího, předmět dodávek a datum jejich provedení (částečného provedení), datum odeslání faktury, splatnost faktury, označení finančního ústavu a číslo bankovního účtu, na který má být platba provedena, celkovou fakturovanou částku a požadavky na daň z přidané hodnoty.

3.4.   V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 15 % ročně z dlužné částky, a to od prvního dne prodlení až do úplného zaplacení ceny. Pakliže je ke dni vzniku prodlení aktuální zákonný úrok vyšší než 15 % ročně, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

3.5.   Veškeré bankovní poplatky hradí kupující, s výjimkou bankovních poplatků prodávajícího v provozovně prodávajícího.

3.6.   Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny na základě jakýchkoli nároků kupujícího vznesených vůči prodávajícímu nebo z důvodu reklamace zboží a není oprávněn provést započtení na fakturovanou kupní cenu zboží nebo úroky z prodlení. V případě porušení tohoto ujednání je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částce, a to bez zbytečného odkladu na základě výzvy prodávajícího.

3.7.   V případě, že kupující po uzavření kupní smlouvy, resp. po obdržení cenové nabídky ze strany prodávajícího, změní objednávku, ať už co do množství či provedení, dohodnou se strany na změně kupní ceny. Pro případ, že se strany na změně kupní ceny nedohodnou předem, platí pro část objednávky v rozsahu změn cena obvyklá.

3.8.   Kupující se zavazuje činit veškerou komunikaci s prodávajícím výhradně přes obchodního zástupce prodávajícího. Kupující není oprávněn pro účely uzavření smlouvy, jejích změn, či za jakýmkoliv jiným účelem souvisejícím s kupní smlouvou kontaktovat jakoukoliv osobu ve výrobě prodávajícího. Veškerá ujednání dohodnutá s osobou neoprávněnou podle tohoto odstavce jsou neplatná, pakliže se strany nedohodnou jinak.

 

4. Výhrada vlastnického práva

4.1.   Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Pokud je následně po jeho dodání zboží přepracováno, aniž by kupující získal vlastnické právo ke zboží, prodávající získá spoluvlastnictví vytvořeného produktu v poměru k hodnotě svého zboží vzhledem k hodnotě nového produktu.

 

5. Vyšší moc

5.1.   Vyšší moc je neobvyklá, objektivně nevyhnutelná okolnost, která vznikla nezávisle na vůli odpovědné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, pokud nelze rozumně předpokládat, že by odpovědná strana mohla tuto překážku předvídat, odvrátit nebo překonat její následky.
Vyšší mocí jsou zejména přírodní katastrofy, válečné události, epidemie, všeobecný nedostatek surovin, stávka atd.

5.2.   V případě události vyšší moci, která brání prodávajícímu v plnění smluvních povinností, má prodávající právo přizpůsobit lhůtu dodání odpovídajícím způsobem o dobu, po kterou překážka trvala, nebo odstoupit od smlouvy, v obou případech bez povinnosti náhrady.

5.3.   Pokud prodávající neposkytne zboží ani v rámci rozumné dodatečné lhůty, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Za rozumnou dodatečnou lhůtu pro takové plnění se považuje doba nejméně 5 měsíců.

 

6. Záruka

6.1.   Doba záruky pro dodané zboží činí 24 měsíců, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Doba záruky začíná dnem dodání zboží kupujícímu nebo předáním zboží dopravci pro dopravu kupujícímu.

6.2.   Prodávající neodpovídá za funkční využitelnost zboží, tzn. neodpovídá za to, že dodané objednané zboží bude pro účely kupujícího využitelné.

 

7. Vadné zboží – reklamace

7.1.   Zjevné vady zboží (zejména kvantitativní vady, vady povrchu zboží, vady balení atd.) je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po dodání zboží, nejpozději však do 2 dnů od jeho dodání. V případě sjednání odlišných podmínek dodání zboží v kupní smlouvě, než je uvedeno v těchto VOP, je nutné vady oznámit nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží kupujícím od dopravce na místě určeném. Ostatní vady je kupující povinen oznámit bezodkladně po jejich zjištění. Neoznámí-li kupující vady ve shora uvedených lhůtách, nemá kupující nárok na uplatnění práva z vadného plnění po prodávajícím.

7.2.   Oznámení o vadách musí být učiněno písemně, a to buď v listinné podobě na adresu provozovny prodávajícího nebo na e-mailovou adresu prodávajícího. K oznámení je kupující povinen předložit dokumenty prokazujících oprávněnost reklamace.

7.3.   Kupující je povinen skladovat reklamované zboží odděleně od ostatního, dokud nebude reklamace vyřízena. Jakákoli manipulace se zbožím, která by mohla ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných vad, je nepřípustná bez předchozího souhlasu prodávajícího.

7.4.   Pro případ, že prodávající přijme reklamaci jako oprávněnou, může prodávající podle svého uvážení buď odstranit zjištěné vady v rozumné lhůtě, nebo dodat nové zboží za původních podmínek sjednané smlouvy. Rozumnou lhůtou se pro účely tohoto ujednání rozumí přiměřená lhůta k odstranění závady odpovídající možnostem prodávajícího, nejméně však 30 dnů.

7.5.   Po dohodě s kupujícím lze reklamaci vyřešit také poskytnutím přiměřené slevy na vadné zboží.

7.6.   Jiné nároky z důvodu vad zboží lze uplatnit pouze na základě dohody s prodávajícím.

 

8. Vratné obalové prostředky

8.1.   Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu obalové prostředky použité pro účely dodání zboží, které jsou uvedeny v obchodní dokumentaci (a vyfakturovány v daňovém dokladu), bezplatně na adresu provozovny prodávajícího, MSC MetPro a.s., Frýdecká 443, 719 00 Ostrava do 30 dnů od převzetí zboží. Obalovými prostředky jsou pro účely těchto VOP myšleny zejména europalety.

8.2.   Za obalové prostředky vrácené do 30 dnů od převzetí zboží je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím uhrazení částky odpovídající jejich původní ceně při dodání zboží, snížené o částku odpovídající jejich opotřebení (jak je uvedeno na fakturách prodávajícího).

8.3.   Kupující není oprávněn výše uvedeným způsobem prodávajícímu poskytnout obalové prostředky od jiných prodejců a prodávající takovéto obaly není povinen od kupujícího přijmout. Všechny náklady spojené s přepravou obalových prostředků hradí odesílatel obalových prostředků.

 

9. Rozhodné právo

9.1.   Kupní smlouva včetně těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.

9.2.   Smluvní strany tímto vylučují použití Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.3.   Veškeré spory vyplývající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u věcně příslušného soudu v Ostravě.

 

Dne 31. září 2023 v Ostravě

Ing. Vladimír Zbožínek – Jednatel

 

E-mail: info@mscmetpro.cz

 www.mscmetpro.cz

Banka: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 5190014763/5500

IČO: 241 24 231 DIČ: CZ241 24 231 Zápis: OR MS Praze, oddíl B, 17234